დაბრუნება

პროდუქციის დაბრუნების პოლიტიკა

*კურიერის მიერ პროდუქციის მიწოდებისთანავე მომხმარებელმა უნდა შეამოწმოს პროდუქცია და მისი შესაბამისობა გაკეთებულ შეკვეთასთან.

*პროდუქციის შეცდომით მიწოდების ან დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს პროდუქციის მიღებიდან 2 საათის განმავლობაში აცნობოს შპს ,,ექსკლუზივს” შემდეგ ელ. ფოსტაზე:info@yvelaferi.com.ge პროდუქციის დაზიანების ამსახველ ფოტომასალასთან ერთად. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ მომხმარებლის პრეტენზია არ მიიღება.

პროდუქცია არ ექვემდებარება დაბრუნებას/შეკეთებას, თუ:

* მომხმარებლის მიერ პროდუქცია წარდგენილია ყუთის, შეფუთვის და თანხმლები დოკუმენტების გარეშე.

* პროდუქციას აღენიშნება ფიზიკური ზემოქმედების (გატეხილი, დავარდნილი…) კვალი.

* მომხმარებელმა პრეტენზია არ განაცხადა ან/და პროდუქცია არ წარადგინა  პროდუქციის დაბრუნების პოლიტიკით განსაზღვრულ ვადაში.

Add to cart