კონფიდენციალურობა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კლიენტი, რომელიც რეგისტრირდება საიტზე, ეთანხმება

რომ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის მიზნით შპს ,,ექსკლუზივის” (შემდგომში – ,,კომპანია”) გამჟღავნებული მისი პერსონალური მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტა) დამუშავდეს კომპანიის მიერ მისი საქმიანობის ფარგლებში და მისგან გამომდინარე მომსახურების გაწევისა და შეთავაზების, ასევე ფასდაკლებების, სარეკლამო და საინფორმაციო ხასიათის შეტყობინებების გაგზავნის, ტექნიკური დახმარების, კონსულტაციის გაწევის, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ან/და მისი განახლების  მიზნით.

ზემოაღნიშნული მიზნ(ებ)ის განსახორციელებლად, ასევე თანხმობას აცხადებს მის მიერ წარდგენილ ტელეფონის ნომერზე ან/და ელ ფოსტაზე მიიღოს ელ.წერილები, მოკლე ტექსტური შეტყობინება, სატელეფონო ზარები. ასევე, ამავე მიზნის შესრულებისათვის შესაძლებელია მისი პერსონალური მონაცემები გადაეცეს კომპანიის პარტნიორ ორგანიზაციას.

 

კომპანია უფლებამოსილია დაამუშავოს მისი პერსონალური მონაცემები, მის მიერ ასეთის შეწყვეტის შესახებ განცხადებამდე.

Add to cart